Stenkyrka Sudergårda

Fornborg Sudergårda Foto: Katarina Amér

Fornborg Sudergårda Foto: Katarina Amér

Fornborgen här vid Sudergårda är en av tre fornborgar längs klintkanten vid Lickershamn. Det väcker tankar om Lickershamns betydelse under forntiden?

Utsikt från fornborgen

Utsikt från fornborgen Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Från fornborgarna har du än i dag en vidsträckt utsikt, mot klinten kantas forborgen av havet, mot land av en 145 meter lång mur. Muren är idag tyvärr delvis södervittrad och på sina ställen helt borta.

Ravinen som går in mot borgens mitt kan ha fungerat som ingång till borgen, men det har även träffats på en ingång i sydväst.

Det finns ett 100-tal fornborgar på Gotland, varav ett 30-tal är klintborgar likt denna. De allra flesta är dock flatmarksborgar som kantas av vallar, murar, kantade av vallgravar.

Vi vet inte exakt vad borgarna har använts till. De flesta verkar vara byggda under jänrålder och verkar ha använts under långa perioder- det är möjligt att användningen av borgarna har varierat över tid. Borgar likt denna vid Sudergårde, med vidsträckt sikt, har rimligtvis använts som försvar och bevakning. Vi vissa platser tror man att borgarna kan ha använts som tingsplatser eller haft andra betydelsefulla funktioner.

Illustration av hur en fornborg kan ha sett ut med träpallissader på stenmurarna.

Illustration av hur en fornborg kan ha sett ut med träpallissader på stenmurarna. Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.
  • Borgen är synlig från vägen, och informationsskylten sitter vid parkeringen. Området i och kring borgen är dock något kuperat och ojämnt.
  • Det finns möjlighet till parkering längs vägen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Stenkyrka
Karaktär: Fornborg
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.