Östergarn Grogarnsberget

Inre borgen Gorgarnsberget Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Inre borgen Gorgarnsberget Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Fornborgen här på Gorgarnsberget ligger ute på klintkanten med en magnifik utsikt över havet.

Östergarns socken har länge legat under vatten och har därför få forntida lämningar. De lämningar som hittats visar på att socknen varit bebodd sedan tidig bronsålder, d v s från ca 2000 f Kr. De flesta kvarvarande eller hittade lämningarna härstammar från senare delen av järnålder och vikingatid.

Fornborgen vid Grogarnsberget

Uppe på Grogarnsberget, ovanför den vikingatida hamnen, ligger resterna av en större fornborg. Borgen skyddas på tre sidor av branta bergsstup, mot landsidan skyddas den av en vall, på 450 meter, av kalksten och jord. Längre ut mot bergskanten finns en inre vall på 150 meter.

Fornborgen tros ha uppförts under senare delen av järnåldern och använts under vikingatid och tidig medeltid. Den vida utsikten var fördelaktig för att kunna försvara sig. Det sägs att en fiendeflotta under vikingatiden kund ses på 14 – 18 nautiska mil – en sträcka motsvarande 5 – 6 timmars rodd. Det värn som kom till under andra världskriget och som finns kvar idag, vittnar om platsens strategiska läge.

Från fornborgen kan du se över till Östergarnsholme, där det också fanns en fornborg, som var vänd in mot land. Av dess läge att döma bör de två fornborgarna ha haft ett inbördes samband. Möjligen har borgen på Östergarnsholm kunnat vidareförmedla vårdkasens signaler från Grogarnsberget till alla övriga borgar längs öns östkust.

Naturvärden

Uppe på berget omväxlar häll- och alvarmarker med talldungar och små våtmarker. På de öppna hällmarkerna domineras växtligheten av mossor och lavar samt gräset fårsvingel. På en klipphylla finns ett litet bestånd av den ytterst sällsynta ormbunken mjältbräken.

Här häckar bland annat sånglärka, stenskvätta och hämpling. Den stora apollofjärlien trivs här under högsommaren. I rasbranterna lever flera ovanliga arter myror.

Bra att veta för dig som besökare

Kontakt

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Stig
  • Tillgänglighet
  • Torrdass

Rubrik

Socken: Östergarn
Karaktär: Fornborg
Markägare: Naturvårdsverket
Skyddsform: Fornlämning, Naturreservat

Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.