Levide Solsänget

Solsänget

Solsänget Foto: Katarina Amér

Förutom de lämningar som finns från förhistorisk tid kan du här ta del av kulturarvet i form av den traditionella skötseln av änget. Änget lämpar sig dessutom perfekt för picknick!

Solsänget

I änget, som fortfarande sköts på traditionellt vis med slåtter och fagning, finns åtta husgrunder. Husgrunderna är troligtvis från tiden omkring 500 e.Kr. och av de rester som finns kvar av stensträngar tror man att det har varit tre olika gårdar med 3-5 hus vardera. Gårdarnas marker och åkrar omgärdades av stenhägnader (vastar), som ännu delvis är synliga. Hägnaderna höll djuren borta från värdefull mark och bildade fägator ut till betet i skogen, där djuren strövade fritt.

Idag är det odlad mark men när gårdarna var aktiva låg sjöar och myrar i både norr och söder.

Natur och kulturstig

Området ligger inom naturreservatet Bosarve lövskog. Genom naturreservatet leder en drygt 2 kilometer långa natur- och kulturstig genom området, "Solsvängen".

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Ridled
  • Stig
  • Torrdass

Information

Socken: Levide/Sproge
Karaktär: Husgrundsområde, änge
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning, naturreservat
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.