Levide Solsänget

Solsänget

Solsänget Foto: Katarina Amér

Förutom de lämningar som finns från förhistorisktid kan du här ta del av kulturarvet i form av den traditionella skötseln av änget. Änget lämpar sig dessutom perfekt för picknick!

Solsänget

I änget, som fortfarande sköts på traditionellt vis, med slåtter och fagning, finns 8 stycken husgrunder. Husgrunderna är troligtvis från tiden omkring 500 e.Kr. av de rester som finns kvar av stensträngar tror man att det har varit tre olika gårdar med 3-5 hus vardera. Gårdarnas marker och åkrar omgärdades av stenhägnader (vastar), som ännu delvis är synliga. Hägnaderna höll djuren borta från värdefull mark och bildade fägator ut till betet i skogen, där djuren strövade fritt.

Idag är det odlad mark men när gårdarna var aktiva låg sjöar och myrar i både norr och söder.

Natur och kulturstig

Området ligger inom naturreservatet Bosarve lövskog. Genom naturreservatet leder en drygt 2 kilometer långa natur- och kulturstig genom området, "Solsvängen".

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Ridled
  • Stig
  • Torrdass

Information

Socken: Levide/Sproge
Karaktär: Husgrundsområde, änge
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning, naturreservat
Länk till RAÄ fornsöklänk till annan webbplats