Kräklingbo Hajdeby

Start Kulturstig

Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

På vägen ner till Torsburgen hittar du denna kulturstig. Stigen leder dig genom ett lanskap som har lämningar från järnåldern och som bebos och brukas än idag!

Stigen leder dig sen genom ett vackert kulturlandksap med gravar och husgrunder från järnåldern. Fortsätter du stigen kommer du passera bland annat odlingsrösen, fossilåkrar och ett tidigare änge. Avslutningsvis passerar du gårdarna som tidigare var byggda i trä men som sedan 1800-talet är byggda av sten.

Bebyggelsen är välbevarad och visar på traditionellt gotländsk byggnadsskick som tillsammans visar på en utmarksgård med kontinuitet från järnåldern. Till gårdarna har det funnits kvarn, tjärdal (sojde) och kalkugn. Idag är den södra och den mellersta gården skyddade som byggnadsminne.

Hur bebyggelsen såg ut under järnåldern kan vi inte veta men nedan visas en illustartion hur ett hus från tiden kan ha sett ut.

Lägg märke till att taket vilar direkt på stenmurarna och att det saknas fönster. Taken kan ha varit täckta av torv eller ag. Ag är ett halvgräs som växer på Gotländska myrar, traditionen med agtak lever ännu kvar på Gotland. Idag vanligast förekommande på lambgiftar eller ladugårdar.

Illustration järnåldersgård: Illustration Ulla Sjöswärd

Illustration järnåldersgård: Illustration Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • Parkering upplåts av ägarna till gården. Vid parkeringen finns en informationsskylt om området och foldrar Pdf, 1.7 MB. till kulturstigen.
  • Kulturstigen är ca 2,5 km lång och går igenom lättgången betesmark.
  • För att gå hela stigen behöver tre stättor passeras.
  • Marken ägs privat och det betar djur i hagen. Tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.

Kontakt

Serviceinformation

Information

Socken: Kräklingbo
Karaktär: Kulturstig
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning, byggnadsminne
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.