Hablingbo Petes Museigård

Petes museigård

Petes museigård foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Här vid Petes kan du uppleva en välbevarad, strandnära, gotländsk 1800-tals gård, men också ta del av en spännande personhistoria om en av Sveriges första kvinnliga apotekare, Ada Block (1895-1968), som bodde på gården.

Gården omnämns redan under andra hälften av 1500-talet, men dagens uttryck härstammar från 1800-talet. I slutet av 1700-talet uppförs en ny stenbyggnad och manbyggnaden får sitt nuvarande utseende kring 1820-talet.

Petes har en typisk traditionell gotländsk gårdskaraktär och är uppdelad i lillgård och storgård, avgränsade från varandra med en putsad stenmur. Övriga sidor av trädgården omgärdas av ett enkelradigt gråstenstun.

Ada Block

Ada Block köpte byggnaderna och gårdstomten 1947. Vid Petes fanns gamla släktband men Ada Block var även en stor kulturvän och såg en stor kulturgärning i att skydda gården och miljön.

Några år efter förvärvet av manbyggnaden inköptes ladugården och väderkvarnen. Ada påbörjade omgående en omfattande stilrestaurering. Alla yngre ytskikt tillkomna under 1800-talets andra halva och det tidiga 1900-talet, så som tapeter med mera, avlägsnades och husets äldsta lager togs fram och rekonstruerades.

Den ursprungliga färgsättningen var högst troligt mustigare än i Adas rekonstruktion. Hon valde diskreta kulörer enligt tidens synsätt, men också för att framhäva den gedigna samling möbler och föremål hon inredde med och som var hennes stora intresse. Ada Blocks lösöre finns till stora delar bevarat och bidrar till upplevelsen av en svunnen tid.

1965 överlämnades Petes i gåva till Föreningen Gotlands fornvänner. Året därpå byggnadsminnesförklarades fastigheten. Ada Block och hushållerskan Maja Göthberg bodde kvar på gården fram till Adas död 1968.

Efter Fornvännernas övertagande har byggnaderna vårdats och bevarats i det skick och utseende Ada Block lämnade gården.

Bebyggelsen och trädgården

Gården består av manbyggnad med flygel hopbyggd med bodlänga samt en fristående flygel (Hägdarvestugan). Hägdarvestugan är en parstuga i skiftesverksteknik (Bulhus) som flyttades till gården under Ada Blocks tid.

Manbyggnaden har ett, för en gotlandsgård från 1800, tidstypiskt utseende. Det är ett stenhus uppfört i två våningar med tegeltak, släta gavlar samt två låga skorstenar. Husets snickerier är blå och röda i enlighet med 1885 års färgsättning, vilken är vanlig för trakten.

Det flesta av de val som gjorts när det gäller restaurering av gårdshusen samt flytt av byggnader till platsen går att knyta till Ada Block och den tidsanda som rådde vid tiden kring 1950, då Ada Block övertog och restaurerade gården.

Trädgården har flertalet äldre rossorter bevarade, vilka är representativa för Gotland, och ett nyanlagt rosarium som komplement med gamla sorter från de äldsta gallicarosorna fram till sekelskiftet 1900.

Petesgården bjuder på interiörer, byggnadsbestånd och trädgård som tillsammans skapar en helhetsmiljö som har karaktären av en gotländs strandnära gård från 1800-talet.

Bra att veta för dig som besökare

  • Gården ägs av Föreningen gotlands fornvänner. För mer information om drift hänvisar vi till Gotlands museum.
  • Parkering finns i anslutning till museigården.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Servering
  • Toalett

Information

Socken: Hablingbo
Karaktär: Museigård
Markägare: Föreningen Gotlands fornvänner
Skyddsform: Byggnadsminne