Grötlingbo Kulturväg

Landsväg med stenmur om ömse sidor

Grötlingbo kulturväg, foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Det Gotländska vägnätet som används idag härstammar från det medeltida vägnätet, där kyrkorna utgjorde knutpunkterna.

Många av vägarna har rötter i de forntida vägnätet. Ringvägen i Grötlingbo är en av de bäst bevarade. Fornlämningarna innanför denna väg visar hur bygden utvecklades genom århundradena och hur gårdarna flyttades allt längre ut tills ringvägen uppkom vid medeltiden.

Vid Kattlunds, som idag är en museigård, är exempel på rester från den medeltida bebyggelsen. Bebyggelsen i landskapet domineras annars av gårdar från 1700-1800- och 1900-tal, med få moderna tillskott.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla

Information

Väg 514 är en ringväg som ansluter till väg 142 vid Grötlingbo kyrka i norr och Kattlunds museigård syd.

Länsstyrelsen samarbetar med Trafikverket för att sköta och underhålla stenmurarna så de förblir synliga längs dessa kulturvägar.