Grötlingbo Kattlunds museigård

Kattlunds Manbyggnad Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Kattlunds manbyggnad Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Här vid Kattlunds museigård kan du göra en tidsresa långt tillbaka i tiden och uppleva Gotlands bäst bevarande profana medeltidsmiljöer. Mycket har hänt här sedan medeltiden men det finns fortfarande betyande medeltida murverk.

Ägare

Gårdens förste till namnet kände ägare var Botulf Kattlund vilken år 1412 tjänstgjorde som domare i Eke ting och på dennes sigill uppträder för första gången Kattlunds bomärke.

Gården fortsatte att vara i olika tingsdomares ägo ända fram till 1600-talets slut. Vid 1920-talet förvärvades fastigheten av Föreningen Gotlands Fornvänner.

Ekonomibyggnad Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Ekonomibyggnad Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Bebyggelsen


Platsen har en äldre historia än den gårdsmiljö som finns här idag. Sydost om gården, på mark som ursprungligen tillhörde Kattlunds, ligger i Kasstelgärdet resterna efter en kastal från 1100-talet. Lösfynd i närområdet visar att det funnits boplatser här sedan åtminstone 500-talet. Man har också hittat boplatsfynd från vikingatid och tidig medeltid.

Delar av den stenbyggda manbyggnaden uppfördes troligen redan under 1200- talet och erhöll senare en tillbyggnad i söder, vilken gav huset en vinkelformad grundplan. Under 1600-talets slut delades byggnaden för att ge plats åt två hushåll och det äldre stenhuset övergavs som bostad.

Från 1700-talets slut och framåt genomgick huvudbyggnaden diverse tillbyggnader och förändringar och den medeltida delen sattes åter i bruk. Interiören är välbevarad och möblerad med diverse möbler vilka ursprungligen haft sin plats på Kattlunds.

Ekonomibyggnaderna utgörs av ladugård, bodar och avträdeshus i sten, uppförda långt senare än den medeltida delen av huvudbyggnaden. Den stora ladugårdslängan har betydande andel medeltida murverk och består för övrigt av flera delar, vilka tillkommit vid skilda tider och för olika ändamål.

De synliga riändarna skyddas mot röta dels genom utskjutande stenflisor och dels genom lådliknande höljen av bräder, vilket ger ladugården en karaktäristisk prägel utan
andra motsvarigheter i länet.

Ekonomibyggnad Foto: Susanne Hallander

Ekonomibyggnad, noter de inklädda riaändarna Foto: Susanne Hallander

Bra att veta för dig som besökare

  • Museigården ägs och drivs av Föreningen Gotlands fornvänner. För information museigårdens öppettider, servering m.m. hänvisar vi till Gotlands museum.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Servering
  • Toalett

Information

Socken: Grötlingbo
Karaktär: Museigård
Fastighetsägare: Föreningen Gotlands fornvänner
Skyddsform: Byggnadsminne