Anga Båticke

Röse

Foto: Therese Lindström

Trakterna kring Anga kyrka är rik på fornlämningar från både brons- och järnålder. Vid Båticke finns ett bronsåldersröse som är över 4 meter högt och mäter 45 meter i diameter.

Det väldiga Båtickeröset byggdes under äldre bronsålder, mellan 1800 – 1100 f.Kr. Det ger ett mäktigt intryck där det ligger inne i skogen tillsammans med några mindre rösen.

Röset är utrivet i söder. Tillsammans med den stora kratern i rösets mitt ser det hela ut som en amfiteater. Formen kan dels bero på att röset under kriget använts som skjutvall, dels att man lagt på en massa extra sten från gravar söder om röset, när man anlagt åkrar där.

Runt Båtickeröset finns annars många stensatta gravar. Här kan en gång ha legat ett ganska stort gravfält. Säkert har man också tagit sten från det stora röset när nya gravar skulle anläggas i närheten.

Söder eller sydväst om ett bronsåldersröse finns ofta någon form av konstruktion. Det kan vara en eller flera resta stenar, ett mindre röse eller en kista av resta kalkhällar. Varför de placerats där och vad de kan ha haft för syfte vet man inte.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Informationstavla finns i anslutning till parkeringen.
  • För att komma till lämningarna behöver stätta passeras. En ca 250 m lång snitslad stig leder från parkeringen genom betesmarken ned till röset.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig