Kulturhistoriska besöksplatser

Gotland är känt för sin rika kulturhistoria och många arkeologiska fynd. I markerna finns en mängd spår och lämningar från forntid till nutid. Det finns också ett stort intresse för öns historia, både bland bofasta och besökare.

Gålrums gravfält. CCBY Riksantikvarieämbetet.

Gålrums gravfält. CCBY Riksantikvarieämbetet.

På Gotland är det lätt att uppleva kulturhistorien på plats ute i landskapet. Exploateringstrycket på ön har historiskt sett inte varit lika högt som på fastlandet. Det innebär att många spår efter äldre tiders brukande ännu finns kvar att besöka och uppleva. Länsstyrelsen arbetar med att vårda och tillgängliggöra ett antal av dessa platser, så att den gotländska kulturhistorien skyddas och fler kan ta del av den. Platserna röjs och skyltas genom Länsstyrelsens eller lokala krafters försorg.

På besöksplatserna finns informationsskyltar och vid behov även spänger och stättor. Tillgänglighet och framkomlighet på platserna varierar. Tänk på att en del miljöer ligger på privat mark och att det därför är viktigt att visa hänsyn när du vistas på enskild persons ägor.

Sidan är under under uppbyggnad och information om fler enskilda besöksplatser kommer att publiceras efterhand.

Kontakt