Kräklingbo Hajdeby

Start Kulturstig

Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Här vid Hajdeby har människor bott sedan järnåldern. Genom att vandra kulturstigen får får du uppleva ett historiskt kulturlandskap. Intill stigen ligger de så kallade Hajdebygårdarna. Tre tätt ställda gårdar som visar på traditionellt gotländsk byggnadsskick.

Kulturstigen

Stigen leder dig sen genom ett vackert kulturlandskap med gravar och husgrunder från järnåldern. Fortsätter du stigen kommer du passera bland annat odlingsrösen, fossilåkrar och ett tidigare änge. Avslutningsvis passerar du gårdarna som tidigare var byggda i trä men som sedan 1800-talet är byggda av sten. Hur bebyggelsen såg ut under järnåldern kan vi inte veta men nedan visas en illustration hur ett hus från tiden kan ha sett ut.

Lägg märke till att taket vilar direkt på stenmurarna och att det saknas fönster. Taken kan ha varit täckta av torv eller ag. Ag är ett halvgräs som växer på Gotländska myrar, traditionen med agtak lever ännu kvar på Gotland. Idag vanligast förekommande på lambgiftar eller ladugårdar.

Gårdarnas bebyggelse

Mellan åren 1925-34 ägs mellangården av en professor i folklivsforskning, Nils Lithberg. Manbyggnadens interiör och färgsättning präglas idag till stora delar av denna period. Även det uppmärksammade herrskapsdasset i sten uppfördes under professor Lithbergs första år på Hajdeby.

Den mellersta av de tre Hajdebygårdarnas bebyggelse, härstammar huvudsakligen från 1700- och 1800-talen, består av sex byggnader, samtliga huvudsakligen i sten. På lillgården finns manbyggnad, två parställda flyglar och ett "herrskapsdass". På storgården finns en stor ladugårdslänga som sträcker sig utmed grusvägen till Torsburgen. Vinkelställd mot ladugården finns ladugårdsflygeln, en byggnad med flera funktioner såsom magasin, vagn- och vedbod samt avträde för tjänstefolket. Ekonomibyggnaderna ramar in den gräsbevuxna storgården som avgränsas mot lillgården av ett smidesstaket på gjuten sockel samt en kortare sträckning med kalkstensmur. Gårdsinfarten löper snett in från vägen i nordost, mellan ladugården och ladugårdsflygeln.

Den södra delen av Hajdebygårdens bebyggelse består av en manbyggnad i sten under tegeltak från ca 1860, ett 1700-tals brygghus i sten under spåntak och ladugård med tröskhus i sten från 1800-talet.

Bebyggelsen är välbevarad och visar på traditionellt gotländsk byggnadsskick som tillsammans visar på en utmarksgård med kontinuitet från järnåldern. Till gårdarna har det funnits kvarn, tjärdal (sojde) och kalkugn. Idag är den södra och den mellersta gården skyddade som byggnadsminne.

Illustration järnåldersgård: Illustration Ulla Sjöswärd

Illustration järnåldersgård: Illustration Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • Vid parkeringen finns en informationsskylt om området och foldrar Pdf, 1.7 MB. till kulturstigen.
  • Kulturstigen är ca 2,5 km lång och går igenom lättgången betesmark.
  • För att gå hela stigen behöver flera stättor passeras.
  • Det betar ko i hagen. Tänk på att visa hänsyn och respektera djuren.
  • Kulturstigen ingår i Torsburgenleden. Mer information om Torsburgenleden

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (1988:950) 3 kap 1§.

Byggnadsminnesförklaringen omfattar den mellersta och södra gårdens samtliga byggnader med tillhörande tomtområde.

Fornlämningarna skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Socken: Kräklingbo

Karaktär: Kulturstig

Fastighetsägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning, byggnadsminne

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 143 genom Roma och sväng av mot Kräklingbo (väg 146), sväng mot Katthammarsvik. Efter 2 km följ skyltning mot Torsburgen/Hajdeby.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss