Klintkustleden

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på Gotland driver tillsammans projektet Klintkustleden, som går ut på att bygga en vandringsled mellan Visby och Kappelshamn.

Syftet med projektet är att gotländsk kultur- och naturmiljö ska bli mer tillgänglig för allmänheten. På några platser kommer särskilda tillgänglighetsåtgärder att vidtas för personer med funktionsnedsättning. Projektet finansieras av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Region Gotland.

Länsstyrelsen står för drift av leden. Detta kan också läggas ut på markägare eller lokala föreningar mot ersättning. Anläggandet och driften av leden ska inte innebära någon kostnad för fastighetsägarna. Rätten att anlägga och underhålla leden regleras i särskilt avtal. Pågående markanvändning berörs inte i någon större omfattning.

Kungörelse – Markering av ledsträcka

Länsstyrelsen i Gotlands län driver tillsammans med Skogsstyrelsen projektet Klintkustleden. Projektet ska ledmarkera en vandringsled längs Gotlands nordvästra kust som erbjuder fantastiska vyer och naturupplevelser. Syftet med projektet är att gotländsk kultur- och naturmiljö ska bli mer tillgänglig för allmänheten.

Leden kommer att läggas på befintliga stigar och vägar och avtal skrivs med fastighetsägare innan leden markeras. Sträckningen planeras gå över några samfälligheter som är outredda, samfälligheterna Stenkyrka S:3 och Stenkyrka S:12. Kartor med tänkt sträckning finns på länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/gotlandlänk till annan webbplats.

Synpunkter på sträckningen över ovanstående samfälligheter kan lämnas senast
2019-12-13 till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Yttrande kan också lämnas via e-post till gotland@lansstyrelsen.se. Märk yttrandet med diarienummer 507-3772-17.

Vill ni veta mer kontakta Mattias Vejlens, telefon: 010-223 93 03,
e-post: mattias.vejlens@lansstyrelsen.se.

Kartor med sträckning

På nedanstående kartor finns den tänkta sträckningen markerad med orangea prickar.

Sträckningen av leden går på befintliga vägar/stigar som redan idag används av vandrare.

Gotland Stenkyrka S:3 - Klintkustledens tänkta dragning

karta klintkustleden

© Lantmäteriet. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Gotland Stenkyrka S:12 – Klintkustledens tänkta dragning

karta klintkustleden

© Lantmäteriet. Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kontakt

Mattias Vejlens

Friluftssamordnare

Förvaltning av naturreservat - resursbrevlåda

Naturvårdsenheten