Frågor & svar

Här har vi publicerat frågor och svar från arbetet med Förstudie nationalpark Bästeträsk.

Vad innebär en förstudie?
En förstudie innebär att vi har en dialog med de människor som bor, verkar och har intresse i området. Vi samlar in synpunkter på och idéer om en nationalpark och tar reda på hur området används idag. När förstudien är avslutad har vi fått svar på vilka frågor vi behöver jobba vidare med och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp.

Varför är det så viktigt att bilda nationalpark i just det här området?
Det är ett helt unikt område i ett europeiskt perspektiv, med enastående naturvärden. Området är ovanligt stort och opåverkat för södra Sverige. Skogarna och våtmarkerna har inte påverkats av modernt skogsbruk eller annan exploatering i särskilt stor utsträckning och artrikedomen är mycket stor. Ett stort antal rödlistade arter finns i området. 
 
Hur påverkas jag som äger ett hus i området om det blir en nationalpark?
Du som äger ett hus i området kommer förmodligen inte att påverkas särskilt mycket eftersom bebyggd tomtmark normalt inte ingår i en nationalpark. 

Om det blir en nationalpark, vilka möjligheter har jag då att bygga på min obebyggda tomt och vilka möjligheter har jag att bygga till?
Föreskrifterna för en nationalpark kommer enbart att gälla i nationalparken. För de tomter eller andra fastigheter som inte inkluderas i nationalparken kommer det inte att finnas några restriktioner utöver de som finns idag och bygglov kommer att hanteras av Region Gotland precis som vanligt.
 
Hur ser kartan ut för en blivande nationalpark och vilka fastigheter berörs?
Exakt vilket område som är aktuellt att jobba vidare med är ännu inte klart och vi kommer att diskutera detta med övriga parter i processen. Eftersom avgränsningen av området inte är klar går det inte att svara exakt på vilka fastigheter som berörs. 

Det finns ju ett förstudieområde, är det det området som kommer att bli nationalpark?
Förstudieområdet är det område som förstudien omfattar, vilket bland annat innebär att vi vill ha dialog med alla berörda fastighetsägare i det området. Någonstans måste vi dra gränsen för förstudien, men hur gränserna för en nationalpark kan dras kommer längre fram i processen.
 
Hur påverkar det här mig som markägare i området?
I en nationalpark måste staten äga all mark. Alla markägare som blir berörda kommer på sikt att kontaktas och bli tillfrågade om de vill sälja sin mark för att ingå i nationalparken. Markägare inom förstudieområdet som är intresserade att sälja sin mark kan redan nu kontakta Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. 

Hur kommer markägarna att ersättas?
Det är miljöbalken och expropriationslagen som reglerar ersättningen till markägare. Ersättningen grundar sig på marknadsvärdet plus ett påslag med 25 % på marknadsvärdet. Oberoende värderare får i uppdrag att värdera marknadsvärdet. 

Kommer allt att bli förbjudet i området nu?
Nej. I Bästeträskområdet finns stora möjligheter till friluftsliv, upplevelser och aktiviteter och det är en viktig ingrediens i en nationalpark. Huvudsaken är att området skyddas från exploatering så att naturvärdena bevaras. Om det finns behov av ytterligare förändringar så utformas de i dialog med berörda parter. Vi vill i möjligaste mån arbeta med kanalisering och zonering istället för med föreskrifter och förbud.
 
Hur kommer bete, veduttag, fiske och jakt att påverkas?
Det är för tidigt att säga. Nu i inledningsskedet vill vi få en bild av hur det ser ut idag och inleda en dialog med berörda. Först därefter kan vi börja diskutera utformningen av eventuella restriktioner. Vi ser inget egenvärde i att skapa restriktioner utom där det verkligen är nödvändigt för att bevara områdets unika värden för kommande generationer.
 
Hur påverkar detta möjligheten att använda Bästeträsk som vattentäkt?
En nationalpark innebär ett skydd av Bästeträsks avrinningsområde och bidrar därmed till att skydda grundvattentillgången och vattnet i Bästeträsk. Vi ser inga hinder för fortsatt vattenuttag från Bästeträsk inom nuvarande tillstånd.

Förstudie nationalpark Bästeträsk

Kontakt