Förstudie nationalpark Bästeträsk

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland har genomfört en förstudie för att titta på hur området kan skyddas som nationalpark.

I Nationalparksplan för Sverige beskrivs vilka områden som Naturvårdsverket vill prioritera för att bilda nationalpark. Bästeträsk anges som ett prioriterat område i nationalparksplanen och en förstudie är det första steget i den processen.   

Förstudien ger viktiga underlag

Syftet med en förstudie är att närmare belysa förutsättningarna för att bilda en nationalpark. Resultaten från förstudien ligger sedan till grund för om ett beslut kan tas om att gå vidare med att börja bilda en nationalpark.

Under första delen av förstudien arrangerades möten, workshops och fältvandringar för att ha en aktiv dialog med de som bor, verkar i eller har intresse av området. En kartläggning har gjorts över hur området används idag och vilka möjligheter och utmaningar de som bor, verkar i eller har intresse av området ser med en nationalpark.

Flera nya frågor väcktes under den första delen av förstudien och därför fortsatte förstudien med en fördjupad del. Inom den fördjupade förstudien handlade frågeställningarna om bland annat råvattenuttag, skötsel, förvaltning, finansiering och näringsliv.

Före årsskiftet ska Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket samt Region Gotland ta ställning till bildandet av en nationalpark i området.

Se filmerna från förstudien

Förstudie nationalpark Bästeträsk

Kontakt