Frågor & svar

Här publicerar vi frågor och svar från arbetet med att bilda en nationalpark i Bästeträskområdet.

Varför är det så viktigt att bilda nationalpark i just det här området?
Det är ett helt unikt område i ett europeiskt perspektiv, med enastående naturvärden. Området är ovanligt stort och opåverkat för södra Sverige. Skogarna och våtmarkerna har inte påverkats av modernt skogsbruk eller annan exploatering i särskilt stor utsträckning och artrikedomen är mycket stor. Ett stort antal rödlistade arter finns i området.

Hur ser kartan ut för en blivande nationalpark och vilka fastigheter berörs?
Exakta gränser för vilket område som kommer att ingå i en nationalpark är inte klart. Vi kommer att diskutera detta med övriga parter i processen. Eftersom avgränsningen av området inte är klar går det inte att svara exakt på vilka fastigheter som berörs.

Hur påverkar det här mig som markägare i området?
I en nationalpark måste staten äga all mark. Alla markägare som blir berörda kommer så småningom att kontaktas och bli tillfrågade om de vill sälja sin mark för att ingå i nationalparken. Markägare som är intresserade av att sälja sin mark kan redan nu kan kontakta Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Hur påverkas jag som äger ett hus i området om det blir en nationalpark?
Du som äger ett hus i området kommer förmodligen inte att påverkas särskilt mycket eftersom bebyggd tomtmark normalt inte ingår i en nationalpark.

Hur kommer markägarna att ersättas?
Det är miljöbalken och expropriationslagen som reglerar ersättningen till markägare. Ersättningen grundar sig på marknadsvärdet plus ett påslag med 25 % på marknadsvärdet. Oberoende värderare får i uppdrag att värdera marknadsvärdet.

Om det blir en nationalpark, vilka möjligheter har jag då att bygga på min obebyggda tomt och vilka möjligheter har jag att bygga till?
Föreskrifterna för en nationalpark kommer enbart att gälla i nationalparken. För de tomter eller andra fastigheter som inte inkluderas i nationalparken kommer det inte att finnas några restriktioner utöver de som finns idag och bygglov kommer att hanteras av Region Gotland precis som vanligt.

Kommer allt att bli förbjudet i området nu?
Nej. I Bästeträskområdet finns stora möjligheter till friluftsliv, upplevelser och aktiviteter och det är en viktig ingrediens i en nationalpark. Huvudsaken är att området skyddas från exploatering så att naturvärdena bevaras. Om det finns behov av ytterligare förändringar så utformas de i dialog med berörda parter. Vi vill i möjligaste mån arbeta med kanalisering och zonering istället för med föreskrifter och förbud.

Hur kommer bete, veduttag, fiske och jakt att påverkas?
Bete är en viktig del i områdets skötsel och behöver fortgå för att bevara områdets naturvärden. Vi kommer att diskutera utformningen av eventuella restriktioner och ha en dialog med berörda. Vi ser inget egenvärde i att skapa restriktioner utom där det verkligen är nödvändigt för att bevara områdets unika värden för kommande generationer.

Hur påverkar detta möjligheten att använda Bästeträsk som vattentäkt?
En nationalpark innebär ett skydd av Bästeträsks avrinningsområde och bidrar därmed till att skydda grundvattentillgången och vattnet i Bästeträsk. Vi ser inga hinder för fortsatt vattenuttag från Bästeträsk inom nuvarande tillstånd.

Kontakt