Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284-5954

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2016

Sedan år 2002 inventeras bottenvegetationen på ett antal dyktransekter längs Gävleborgs läns kust inom den regionala miljöövervakningen, programområde Kust och Hav. Syftet med programmet är att beskriva makrovegetationens artsammansättning, djuputbredning och långsiktiga förändringar. Undersökningen är en del av länsstyrelsens uppdrag att följa miljötillståndet i länet. Resultaten kan användas för miljömålsuppföljning, inom vattenförvaltning och havsplanering, samt som referensdata för verksamheters kontrollprogram. Tång (Fucus spp.), stora fleråriga brunalger som skapar en skogsliknande miljö på hårdbottnar i havet, ges särskilt fokus i miljöövervakningen. Tången är en nyckelart som skapar viktiga livsmiljöer för smådjur och många fiskar, vilka finner mat och skydd i tångskogarna. De fungerar även som uppväxtplatser för fiskyngel.

Kontakt