Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
100
Publikationstyp:
Rapport
Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2014

Övervakning av vegetationen på kustnära bottnar i Gävleborgs län sker vartannat år inom ett marint miljöövervakningsprogram. Årets inventering utfördes av Sveriges Vattenekologer AB och omfattade 21 dyktransekter, varav 17 har inventerats tidigare medan fyra transekter var nya.

Vegetationsinventeringen utfördes av dykande marinbiologer under perioden 27 juli – 1 augusti 2014. Inventeringen genomfördes enligt standardmetodiken för den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar på Svenska ostkusten. Resultaten utgjorde underlag för bedömning av ekologisk status baserat på vegetationens djuputbredning på transekterna.

Bedömningen av ekologisk status gav generellt en hög status för bottenvegetationen längs länets kust. Av de 21 inventerade transekterna fick 18 hög status och två god status. En transekt, X16 på Tunaholmen utanför Hudiksvallsviken, bedömdes endast ha måttlig status. Växtsamhällena på transekten var artfattiga och tången hade liten utbredning.

Tång förekom på samtliga inventerade transekter år 2014 men djuputbredningen varierade mellan transekterna. På ett fåtal transekter kan en liten tångutbredning förklaras av de fysiska faktorerna på lokalen men övriga verkar ha goda förutsättningar för fina tångsamhällen med stor djuputbredning. De fyra nya transekterna hade jämförelsevis stor djuputbredning av tång, med avseende på både maximal djuputbredning (djupaste planta) och tångbälte (minst 25 % yttäckning).

Även tidigare år har tångutbredningen varierat mellan transekterna, men en jämförelse mellan år inom transekterna visar ett mönster som är gemensamt för merparten av transekterna. På de flesta transekterna syns en tydlig minskad djuputbredning år 2010 och/eller 2012 följt av en ökning år 2014, eller redan år 2012. På nio av transekterna syns också en tydlig minskning i yttäckning efter år 2008. Positivt är dock att en återhämtning av både ökad djuputbredning och yttäckning kan anas på flera av transekterna under år 2012/2014.

Kontakt