Vegetationsklädda bottnar i Gävleborg läns kustvatten - Trendövervakning 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
118
Publikationstyp:
Rapport
Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2014


Inventering av vegetation på kustnära bottnar i Gävleborgs län har pågått sedan 2002 inom ett marint miljöövervakningsprogram. År 2019 utfördes inventeringen av Sveriges Vattenekologer AB och omfattade 21 dyktransekter, varav samtliga har inventerats minst en gång tidigare.

Vegetationsinventeringen utfördes av dykande marinbiologer under perioden 5 - 10 augusti 2019. Inventeringen genomfördes enligt standardmetodiken för den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar på svenska ostkusten. Resultaten utgjorde underlag för bedömning av ekologisk status baserat på vegetationens djuputbredning på transekterna. Jämförelser av utvalda arters och växtsamhällens utbredning har även gjorts med tidigare års inventeringar.

Bedömning av ekologisk status baserat på vegetationens djuputbredning gav generellt en hög status för bottenvegetationen längs länets kust. Av de 21 inventerade transekterna fick 18 hög status och tre god status.

Tång (smaltång, Fucus radicans och blåstång, F. vesiculosus) förekommer ned till drygt 10 m djup och bältesbildande tång ned ca 7,5 m djup. Djuputbredningen varierar mellan transekterna, vilket på ett fåtal transekter kan förklaras av de fysiska faktorerna på lokalen men övriga har goda förutsättningar för fina tångsamhällen med stor djuputbredning.

Länets bottnar har frodiga och fina tångsamhällen men dessa har på många lokaler minskat både i yttäckning och djuputbredning. En jämförelse med tidigare år visar ett mönster som är gemensamt för merparten av transekterna. På de flesta transekterna syns en tydligt minskad djuputbredning av tång år 2010 och/eller 2012 följt av en ökning år 2014, eller redan år 2012. Därefter har djuputbredningen stabiliserats eller, i de flesta fall åter minskat något. På de flesta transekterna syns även en tydlig minskning i yttäckning efter år 2008. Tången har därefter generellt haft en mindre yttäckning på transekterna jämfört med de tidigare åren. Fortsatt övervakning är viktig för att följa denna utveckling.

Kontakt