Vegetationsförändringar inom våtmarker med höga naturvärden 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Vegetationsförändringar inom våtmarker med höga naturvärden 2008

Som en del av den regionala miljöövervakningen i Gävleborgs län, genomfördes i början av 2000-talet en satellitbildsstudie av vegetationsförändringar i våtmarker (Länsstyrelsen Gävleborg, rapport 2006:36). För att närmare undersöka omfattningen och orsakerna till vegetationsförändringarna gjordes 2007 en noggrannare studie av ett litet stickprov (23 st) av våtmarker med höga naturvärden (Länsstyrelsen Gävleborg, rapport 2007:19). I den studien användes flygbilder och fältbesök. På grund av de intressanta resultaten gjordes under 2008 en enklare uppföljning av alla återstående våtmarker med högsta naturvärde som hade pekats ut av satellitbildsstudien (52 st). Denna uppföljning gjordes nästan enbart med hjälp av flygbilder, med enstaka fältbesök.
Resultatet av 2008 års arbete har tidigare inte publicerats, utan funnits som arbetsmaterial på Länsstyrelsen. I denna rapport redovisas resultatet, tillsammans med en genomgång av det samlade resultatet av 2007 och 2008 års studier.
GIS-arbete, flygbildstolkningar och fältbesök har utförts av Jens Hansen, som också skrivit det mesta av rapporttexten och framställt alla kartor och fotografier i rapporten. Delar av avsnitt 3.4 – 3.11 och sammanfattningen har skrivits av Olle Kellner. Textgranskning, redigering och slutlig layout har utförts av Johan Färlin.

Kontakt