Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse - VÅG

Om publikationen

Löpnummer:
2018:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
132
Publikationstyp:
Rapport

VÅG, Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse, är en samlad plan för hur Länsstyrelsen ska arbeta med de åtgärder som åligger myndigheten i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för förvaltningsperioden 2016-2021. Syftet med VÅG är att bidra till och att leda Länsstyrelsens åtgärdsarbete inom vattenförvaltningen framåt på ett samordnat, effektivt och transparant sätt. Detta för att bidra till vattenförvaltningens mål om att alla ytvattenförekomster ska bibehålla eller uppnå god kemisk och ekologisk status samt för grundvattenförekomster god kemisk och kvantitativ status, så att beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten ska kunna följas.

Prioriterade vatten

Som ett underlag för ett effektivt genomförande av VÅG har Länsstyrelsen tagit fram prioriteringar av yt-och grundvatten i länet (Bilagor 1-3). Dessa prioriteringar kan användas som underlag vid det konkreta genomförandet av åtgärderna och då aktiviteter utformas. I respektive bilaga återfinns även metoddokument som beskriver hur prioriteringarna har gjorts.

Prioriterade yt- och grundvatten med avseende på övergödning/näringsämnen återfinns i bilaga 1 medan prioriterade yt- och grundvatten gällande miljögifter återfinns i bilaga 2. Dessa prioriteringar kan användas vid planering av åtgärder specifikt riktat mot miljögifter respektive näringsämnen. För grundvatten finns även en övergripande prioritering (Bilaga 3), som kan användas för förebyggande åtgärder som ska minska riskerna för att både näringsämnen och miljögifter ska hamna i grundvattnet, exempelvis vattenskyddsområden.

Kontakt