Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?

Om publikationen

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Klimatet förändras i takt med att människors aktiviteter bidrar till utsläpp av växthusgaser i atmosfären. I dagsläget ökar fortfarande utsläppen, men även om världens länder skulle lyckas med att stoppa utsläppen, kommer de utsläpp som redan ägt rum påverka det globala klimatet över lång tid framöver. Mänskligheten behöver helt enkelt anpassa sig och sina verksamheter till ett förändrat klimat. Det förändrade klimatet kommer att präglas av högre temperaturer och förändrad nederbörd med konsekvenser i form av exempelvis både översvämningar och torka samt mindre snö. Att anpassa sig till detta kan handla om att planera våra samhällen på andra sätt än tidigare, förändra vad vi odlar och på vilka sätt, eller bygga beredskap för nya typer av naturrelaterade hot. Detta behöver göras både globalt och lokalt – också här i Gävleborg måste vi anpassa oss. Det är inte bara staten och de stora företagen som måste fundera över hur klimatanpassningen ska gå till, även enskilda privatpersoner och småföretagare kan behöva fundera över dessa frågor, när man exempelvis ska bygga om sitt hus, eller göra investeringar i olika verksamheter.

För att anpassa sig till ett förändrat klimat behöver man förstå hur
klimatförändringarna sker och hur de påverkar oss. Förändringarna
ser olika ut på olika håll i världen men även på olika håll i landet.
De scenarier över framtida klimat som finns tillgängliga innehåller
också stora osäkerheter. Det går helt enkelt inte att i alltför stor
detalj säga hur klimatet ser ut om 80 år eftersom vi inte vet hur samhället kommer att se ut, hur ekonomin utvecklas, vilka banbrytandeuppfinningar som kommer, eller för den delen hur klimatet reagerar på framtida utsläpp. Till alla dessa osäkerheter (och många fler) behöver vi förhålla oss när vi fattar beslut om framtiden.
Förutom uppskattningar av framtidens klimat behöver vi förstå
hur dessa förändringar påverkar de verksamheter vi bedriver. Vad
innebär ett förändrat klimat för förutsättningarna på olika platser
att bo, odla och leva?

Frågor kring klimatförändringar och klimatanpassning belyses
i denna rapport, som också beskriver det framtida klimatet i
Gävleborgs län på ett relativt detaljerat sätt. Som komplement till
klimatrapporten finns en lärarhandledning som tar upp flera frågor
och förslag på undervisningsmoment inom både klimatkunskap
och klimatanpassning. Författarnas förhoppning är att materialet
skall introducera ämnesområdet, inspirera och locka till
fördjupade studier.

Kontakt