Regional samverkansplan för arbetet mot prostitution och människohandel

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild Regional samverkansplan för arbetet mot prostitution och människohandel

I arbetet med att bekämpa prostitution och handel med människor är det viktigt att berörda myndigheter samverkar. Ingen aktör kan klara av dessa komplicerade samhällsproblem på egen hand. Denna regionala samverkansplan för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och Region Gävleborg, som har representerats av två Socialtjänster.

Utgångspunkten för arbetet är 2008 års uppdrag från regeringen till Länsstyrelserna att stärka samverkan för att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsernas gemensamma nationella arbetsgrupp mot prostitution
och människohandel, LAMP, har tagit fram mallen till samverkansplanen och vi har anpassat den till våra regionala förutsättningar samt kompletterat med regional och lokal information.

Samverkansplanen syftar till att översiktligt beskriva vilka uppgifter och roller de olika myndigheterna har i ärenden som gäller prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den vänder sig till personal som i sitt arbete kommer i kontakt
med personer utsatta för människohandel och prostitution. Vår förhoppning är att vi genom kunskap och ökad samverkan vid hantering av sådana ärenden kan skapa bättre förutsättningar för åtal, bemötande och omhändertagande. Avsikten är även att gemensamt söka former för ett förebyggande och långsiktigt arbete som särskilt vänder sig till barn och ungdomar.

Arbetet med att ta fram den ursprungliga samverkansplanen förankrades i samhällsrådet för Gävleborgs län. Samhällsrådet är en myndighetsövergripande sammanslutning som sammankallas av landshövdingen. Samhällsrådet verkar länsövergripande och strategiskt och prioriterar de frågor som syftar till att effektivisera det brottsförebyggande arbetet i Gävleborgs län. Föreliggande samverkansplan är en uppdaterad upplaga av den ursprungliga versionen.

Kontakt