På flykt och försvunnen - En regional kartläggning av ensamkommande barn som avviker

Om publikationen

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
På flykt och försvunnen - En regional kartläggning av ensamkommande barn som avviker

Länsstyrelserna fick den 28 januari 2016 ett regeringsuppdrag om ensamkommande barn som försvinner. Uppdraget pågår under 2016/17. Länsstyrelserna fick i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner, samt att analysera och föreslå åtgärder för att förebygga försvinnanden.

En nationell kartläggning som genomfördes av Länsstyrelsen i Stockholm (Rapport 2016:25) var ett första steg för att skapa en helhetsbild av varför barn försvinner och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra detta. Länsstyrelserna och andra aktörer har jobbat vidare med spridning och implementering av arbetet under 2017, som en del av det nationella uppdraget. Samtliga länsstyrelser ska hitta lämpliga samverkansstukturer för frågan på regional nivå, med den nationella kartläggningen och det regionala metodstödet som grund och tillsammans med berörda aktörer undersöka vad som behöver göras i länet för att få till mer samordnade och effektiva insatser, både i det förebyggande arbetet och när ett barn har konstaterats försvunnen.

Materialet i denna skrift är en kartläggning av Gävleborgs län med hjälp av data från den nationella kartläggningen avseende perioden 2013 till och med maj 2016. Dessa uppgifter har kompletterats med kommentarer från berörda samverkansnätverk samt en kompletterande enkät till kommunerna avseende perioden 1 juni 2016 - 30 juni 2017.

Kontakt