Övervakning av grundvatten i Norrland 2008-2012

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

Den regionala grundvattenövervakningen i Norrland har sedan 2009 samordnats mellan länen inom ramen för det gemensamma utvecklingsprojektet ”Grundvattenkemi i Norrland”, där Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län deltagit. Grundvattenövervakningen på regional nivå har genomförts i olika former, både som verifiering av den riskbedömning som gjorts inom vattenförvaltningen och som gemensam regional miljöövervakning. I denna rapport görs en gemensam redovisning av resultatet från den övervakning som skett i Norrlandslänen under perioden 2008-2012.

Kontakt