Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
2-0906-0452
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport

I samband med arbetet med den regionala klimatanpassningen i Gävleborgs län har Länsstyrelsen Gävleborg gett Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att identifiera områden i länet där klimatförändringar kan komma att medföra ökade risker för naturolyckor. Utredningen har genomförts i samarbete med SMHI.

Med utgångspunkt från befintliga uppgifter har områden i Gävleborgs län identifierats där det finns förutsättningar för skred, ras, erosion och översvämning som kan medföra skador på befintlig bebyggelse, infrastruktur eller samhällsviktig verksamhet. Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för länsstyrelsens regionala klimatanpassningsarbete och vid arbete med kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och fysiska planering. Utredningen är inte avsedd att beskriva behov av och förslag till specifika skydds- och anpassningsåtgärder till följd av potentiella risker för naturolyckor.

Denna utredning är översiktlig och mer detaljerade undersökningar måste genomföras på kommunal nivå för att klargöra behov av åtgärder där det finns risker för naturolyckor.

Kontakt