Naturvärden i 26 havsvikar längs Gävleborgskusten

Om publikationen

Löpnummer: 2020:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0284:5954

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 176

Publikationstyp: Rapport

Under sommaren 2019 genomfördes en inventering av vattenvegetation och naturvärden i 26 grunda havsvikar längs kusten i Gävleborgs län.

Rapporten sammanfatta inventerings resultaten och bidrar till ökad kunskap och förståelse om den biologiska mångfalden i grunda havsvikar, som utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med marint områdesskydd.

Rapporten visar att de flesta vikar hyser höga till mycket höga naturvärden, med kransalgsängar och fina habitat för fiskrekrytering. Flera vikar visar hög risk för störning. Det är viktigt att minimera mänsklig påverkan i dessa områden för att bevara dess artrikedom, betydelse för fiskrekrytering och ekosystemfunktion.

Flera vikar rekommenderas som objekt för områdesskydd. Resultaten ger information som är viktig för kommunernas och länsstyrelsens ärendehandläggning, planering och arbete med marina värdetrakter.

Kontakt