Mottagande och etablering av nyanlända 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Mottagande och etablering av nyanlända 2015

Detta dokument ska ses som en bilaga till den nationella rapporten Mottagande och etablering av nyanlända 2015 – Enkätundersökning riktad till Sveriges samtliga kommuner. I den nationella rapporten finns att läsa mer om länsstyrelsernas uppföljningsuppdrag, enkätens innehåll och utformning, datainsamling samt fördjupad information inom varje avsnitt.


Denna bilaga innehåller en kort sammanställning över länets regionala svar i META-enkäten 2015 samt reflektioner från Länsstyrelsen Gävleborg.


Resultaten jämförs dels mellan Gävleborgs län och Sverige i stort dels resultaten av META-enkäten mellan åren 2012-2015.

Kontakt