Marinekologisk inventering och kartering i Söderhamns kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2020:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport

För att nå regeringsuppdraget om att skydda 10 procent av den marina miljön på ett representativt sätt fram till 2020 behöver fler skyddsvärda områden i Bottniska viken identifieras. Det första steget för att etablera nya skyddade områden är att ta fram heltäckande information om den marina miljön och de arter och livsmiljöer som förekommer.

Sommaren 2018 inventerades 15 områden i Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig med syftet att framställa heltäckande kartunderlag för bentiska livsmiljöer. Totalt inventerades 370 stationer med dropvideo och 26 transekter med dykning. Dessutom användes vattenkikare i tre områden för att inventera förekomsten av kransalger. Tillgängliga dataunderlag användes för att modellera heltäckande kartunderlag över bentiska arter och livsmiljöer inom de 15 områdena med en total havsareal på ca 9 933 ha.

Kontakt