Marinekologisk inventering och kartering i Hudiksvalls kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2020:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med att uppnå det nationella målet att skydda 10 procent av havsarealen i ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Den låga andelen skydd i Gävleborgs län beror till stor del på bristande kunskap om de marina naturvärdena. För att öka kunskapen om marina naturvärden och därmed bidra till att öka takten av marina naturreservatsbildningen startades projektet MarPro-X, som pågick mellan år 2017–2020.

Rapporten bidrar även med viktig kunskap för övervakning av miljöns tillstånd. Rapporten fokuserar på områden i Hudiksvalls kommun, men är bara en i serien av flera marina inventeringar som utförts i länet. En lista med samtliga publicerade marina inventeringsrapporter finns i slutet av denna rapport.

De inventerade områdena har valts ut för deras orörda natur och det reflekteras i inventeringsresultaten med mycket höga naturvärden omkring Bergön och höga naturvärden i Vintergatsfjärden och Öster om Våtnäs. Korvgrundshallen har ett friskt och stort tångbälte, men eftersom artrikedom var låg klassas detta område som att ha måttliga naturvärden.

I Bergsundet, Norrfjärden och Vintergatsfjärden var utbredningen av kransalger lika eller större än under inventeringen 1994. Kransalger är känsliga för övergödning och fysisk störning och en oförändrad utbredning tyder på att vikarna inte har utsatts för exploatering eller en nedgång i vattenkvaliteten de senaste 24 åren, vilket är positivt för känsliga arter.

Kontakt