Marina karteringar i Gävleborgs län 2017 - Iggöhällan, Iggön, Iggösundet, Lövgrund, Anknäs och Lötviken

Om publikationen

Löpnummer:
2018:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284:5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
148
Publikationstyp:
Rapport

I Gävleborgs län är endast 2,1 % av havsarealen skyddad i dagsläget. Den låga andelen skydd beror till stor del på bristande kunskaper och resurser. För att öka kunskaperna om marina naturvärden, har Medins Havs och Vattenkonsulter AB fått i uppdrag av länsstyrelsen att inventera bottenvegetation och bottenfauna i 6 områden längs Gävleborgs kust. Inventeringen omfattas av projektet MarPro-X, som ska bidra till att öka kunskaperna om Gävleborgs marina miljöer och stödja marin naturreservatsbildning. Projektet samfinansierades av Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Gävleborg.

Provtagning och analyser är utfördas av Medins Havs och Vattenkonsulter AB som även har skrivit rapporten. För innehåll och slutsatser i denna rapport ansvarar Medins Havs och Vattenkonsulter AB.

Rapporten vänder sig i första hand till beslutsfattare och tjänstemän på Länsstyrelsen och kommunerna som jobbar med områdesskydd i marin miljö. Underlaget kan även användas av andra tjänstemän vid tillståndsprövning av miljöfarligverksamhet, samt vid samrådsärenden som till exempel muddring, uppförande av bryggor eller annan påverkan som kan skada miljön. Rapporten bidrar även med viktig kunskap för övervakning av miljöns tillstånd. Den här rapporten är en i serien av flera marina inventeringar som utförts i länet. En lista med samtliga publicerade marina inventeringar finns i slutet av denna rapport.

Det är uppmuntrande att alla inventerade områden hyser förhöjda naturvärden, och att området kring Anknäs visade mycket förhöjda naturvärden. I Iggösundet visade en mer ingående kransalgsundersökning lite större utbredning och ytterligare fyra kransalgsarter i förhållande till 1994s kransalginventeringen. Det tyder på att vattenkvaliteten i Iggösundet inte har försämrats de senaste 24 åren, vilket är väldigt positiv.

Kontakt