Lövträdsberoende fågelarter i Färnebofjärdens nationalpark - En inventering våren 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport
Lövträdsberoende fågelarter i Färnebofjärdens nationalpark - En inventering våren 2014

Färnebofjärdens nationalpark bildades 1998. Syftet med parken är enligt nationalparksförordningen ”att bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligt orört skick”.

Skötselplanen för Färnebofjärdens nationalpark beskriver översiktligt områdets naturtyper och arter och listar även de hotade arter (enligt rödlistan)som man kände till när parken bildades. Skötselplanen ger också ledning i hur nationalparken ska skötas, bland annat får man göra åtgärder för att gynna hotade och sällsynta arter i skogsmiljöer.

Skötselplanen beskriver också att man måste tänka på de arter som kräver speciella substrat i en viss nedbrytningsfas, man behöver överväga från fall till fall vilka åtgärder som kan vara lämpliga att göra för dessa arter utan att hota andra sällsynta arter.

Det kan vara svåra ställningstaganden i skötseln av nationalparken. Det krävs att kunskapsnivån över vilka arter som finns i nationalparken och vad de behöver för att långsiktigt överleva är hög.

Länsstyrelsen gör regelbundet inventeringar och uppföljningar av faunan och floran i nationalparken, både för att dokumentera nuläget men också för att följa direktiven från Naturvårdsverket om uppföljning i alla skyddade områden.

Informationen från inventeringar och uppföljning kopplas till de åtgärder som görs i nationalparken.

Denna inventering av lövträdsberoende fåglar i nationalparken, är en del av arbetet med att höja kunskapsnivån för förvaltningen.

Kontakt