Lokala avrinningsförhållanden i orter i Gävleborgs län

Om publikationen

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Lokala avrinningsförhållanden i orter i Gävleborgs län

En översiktlig analys av lågpunkter och rinnvägar i länets kommuners huvudorter.

Översvämningar orsakade av kraftiga regn är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i bebyggda miljöer. I takt med att våra samhällen förtätas och bebyggs har riskerna för skyfallsrelaterade skador ökat, både genom de ökade värden som bundits i fastigheter och genom att sannolikheterna för översvämningar ökat när allt större ytor täcks av hårda, ogenomträngliga material.

Det blir också allt mer tydligt att sättet som dagvatten historiskt sätt hanterats inte är tillräckligt för att skydda egendom, den närliggande miljön och viktig infrastruktur. Det är också sannolikt att klimatförändringarna de kommande decennierna kommer att förvärra risken, genom att kraftiga regn blir vanligare. Händelser som skyfallen i Köpenhamn 2010 och 2011 och Malmö 2014 men även i Söderhamn 2013 och många fler, har visat att våra tekniska system inte är tillräckliga för att hantera denna typ av händelser.

Våra bebyggda miljöer är heller inte planerade så att vatten rinner av på ett naturligt sätt till sjöar och vattendrag. I stället ser vi vid otaliga tillfällen att problem uppstår när stora mängder vatten ansamlas i lågpunkter och källare. Kostnaderna för det allmänna, privata och försäkringsbolag har också varit mycket höga efter dessa händelser och i flera fall är inte alla tvister lösta. Den slutgiltiga notan återstår alltså i flera fall. Det är ett stort och långsiktigt arbete att bygga om våra
dagvattensystem och ändra vårt sätt att planera för vatten så att skaderisker minskar.

Ett första steg i att förbättra situationen är att göra en övergripande riskanalys för att utreda vilka vägar vattnet förväntas ta när dagvattensystemen är överbelastade och vilka områden som har potential att ansamla vatten, det vill säga inneslutna lågpunkter. Länsstyrelsen har låtit SMHI göra en sådan analys för Gävleborgs kommuners huvudtätorter och samlat resultaten i denna rapport. Förutom kartor över flödesvägar och lågpunkter finns också uppskattningar över hur klimatförändringarna kommer att förändra extremnederbörden i Gävleborgs län. Denna utredning är inte en fullständig riskanalys vid skyfall, utan utgör en övergripande förstudie för att identifiera områden där risk för översvämning föreligger och som borde utredas närmare i enskilda projekt.

Rapporten är en grund för kommunernas fortsatta arbete med att detaljstudera sina risker kopplade till skyfall och klimatförändringar.

Finns endast som pdf. Tillhörande GIS-material finns att tillgå via Länsstyrelsen.

Kontakt