Lärarhandledning - Skyfall, snöbrist och blomstrande turistnäring?

Om publikationen

Löpnummer:
2018:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Annan

Med denna lärarhandledning, som riktar sig till lärare på högstadiet och gymnasiet, vill vi erbjuda olika alternativ till att arbeta med frågor om klimatförändringar och klimatanpassning med fokus på vad det kan innebära för oss som bor i Gävleborgs län. Ett övergripande syfte med materialet är att ge en större förståelse för sambandet mellan det som sker på global nivå och det som sker lokalt/regionalt. Ett synliggörande av hur klimatförändringarna påverkar
närmiljö och vardagsliv kan förhoppningsvis ge ökat engagemang i klimatfrågorna. Klimatrapportens texter tillsammans med lärarhandledningens övningar ger möjlighet till varierad undervisning med god förankring i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet.

Forskning visar att många ungdomar känner en stark oro för det framtida klimatet. Samtidigt upplever många unga att de inte kan göra så mycket för att förändra, vilket kan leda till att de undviker att tänka på klimatet. Oro behöver dock inte vara något negativt. Om oron inför klimatproblematiken kombineras med känslor som hopp och meningsfullhet, istället för pessimistiska känslor, kan oron fungera som en drivkraft. Ungdomar som får verktyg och känner att de gör något för att påverka mår bättre – att uppleva sig som kompetent stärker ungdomars vilja att agera och engagera sig. Även social gemenskap och känslan av tillhörighet ökar viljan att agera, liksom en känsla av hopp – att det faktiskt går att hitta lösningar för att avvärja pågående klimatförändringar och hantera de förändringar som ändå kommer att ske. Därför är det viktigt att inte bara undervisa OM utan också FÖR hållbar utveckling, att ge elever möjligheter att utveckla förmågor som att ta ställning, kritiskt granska och agera.

Här kan skolan bidra med att, inom ramen för olika skoluppgifter, ge eleverna möjlighet att prova på olika påverkansalternativ de har som samhällsmedborgare. Då får eleverna fokusera på lösningar samtidigt som de får känna på den glädje som det kan innebära att engagera sig i viktiga samhällsfrågor. Ett sådant arbete leder till att eleverna får ökad handlingskompetens, en viktig nyckel i arbetet för en hållbar värld.

Vår förhoppning med klimatrapporten och lärarhandledningen är att arbetet med dessa ska ge eleverna en positiv känsla inför framtiden – att det i ett förändrat klimat inte bara finns utmaningar utan också möjligheter, och att eleverna själva kan vara med och påverka framtiden i positiv riktning. Vi som tagit fram materialet önskar er lycka till i detta spännande arbete kring framtidens klimat!

Kontakt