Kvicksilver i fisk i Gävleborgs län: en sammanställning av undersökningar utförda 1966-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2016:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Kvicksilver i fisk i Gävleborgs län: en sammanställning av undersökningar utförda 1966-2013

Från och med 60-talet och fram till och med idag har kvicksilverhalterna i över 10 000 fiskar (främst gäddor och abborre) från totalt över 400 lokaler i länet analyserats. Under perioden 1990–2004 analyserades kvicksilverhalten i totalt 1 550 gäddor från ca 200 av länets sjöar.

Sedan år 2004 har Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna ett pågående program för att upprätthålla baskunskapen om kvicksilverhalterna i fisk från länets sjöar. Under åren 2013-2014 utvärderades delprogrammet och en strategi för fortsättning av övervakningen av Hg i fisk i länet har tagits fram (Länsstyrelsen Gävleborg, 2014). Denna rapport är en sammanställning samt utvärdering av allt kvicksilverdata från 60-talet fram till maj 2013.

Data från och med 1990 visar att ca 70 % av de undersökta gäddorna har kvicksilverhalter som är förhöjda och en tredjedel gäddorna från samma tidsperiod har mycket höga kvicksilverhalter (> 1,0 mg Hg/kg våtvikt). Utvärdering av långtidsserie för kvicksilverdata på kommunnivå visar att halterna av kvicksilver i fisk i Gävleborgs län långsamt minskar i de flesta kommuner efter 1990-talet. Vilket överensstämmer med nationell 50-års trendsutvärderings studien, där man har sett en tendens till att kvicksilverhalterna har minskat med minst 20 % i hela Sverige under perioden 1965-2012 (Åkerblom et al., 2014).

Kontakt