Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 987-91-7281-729-6

Publiceringsår:

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Rapporten avser redovisning av utfallet av länsstyrelsernas genomförda tillsyn. Vid tillsynen har badanläggningar granskats i enlighet med länsstyrelsernas nationella tillsynsplan avseende kameraövervakning för verksamhetsåret 2016. Syftet med länsstyrelsernas tillsyn är att se till att lagstiftningen på området efterlevs och att enskilda inte utsätts för otillbörlig integritetskränkning. Länsstyrelsernas tillsyn regleras i kameraövervakningslagen (2013:460), förkortad KÖL.

Kontakt