Inventering av sikens uppväxtområden

Om publikationen

Löpnummer: 2020:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Inventering av sikyngel genomfördes längs Gävleborgs kust under våren 2019. Syftet med inventeringen var att identifera skyddsvärda områden för eventuell reservatsbildning. De flesta inventerade lokaler saknade sikyngel, men närvaro av flera andra arter kunde konstateras.

Spigg uppträdde ofta i stort antal. Flest sikyngel fångades vid Harmånger och Sandarne. Islossningens tidpunkt och uppmätt temperatur i havsytan visade stor variation mellan nord/syd och inre-/yttre skärgård. De infångade sikynglens storlek visade att egentlig tillväxt inte började förrän ca 10 maj på alla lokaler.

Stim med vuxna fiskar som liknade sik sågs vid flera tillfällen nära båten vid färd runt Sandarne, men inte vid andra lokaler. Trots att det verkade finnas gott om vuxna fiskar och att miljön bedömdes som mycket god fångades endast ett fåtal yngel vid Sandarne.

Kontakt