Insektsuppföljning efter stormen Dagmar

Om publikationen

Löpnummer:
2016:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
Insektsuppföljning efter stormen Dagmar

Flerårig studie av granbarkborre och rödlistade vedinsekter i fem naturreservat i Hälsingland.

Fem naturreservat i Hälsingland inspekterades årligen 2012-2015 med avseende på granbarkborre i vindfällen och angrepp på stående träd sedan stormen Dagmar drabbat södra Norrland i december 2011. Även omgivande äldre granskog inom ungefär en km utanför naturreservaten inspekterades. Alla vindfällen lämnades orörda kvar i naturreservaten utom i ett (Gussjövallsberget) där man 2012 och 2013 manuellt barkade en del vindfällen med granbarkborre som låg i anslutning till kvarvarande granskog. Granbarkborren förökade sig i fallna granar under 2012 och 2013 i reservaten, därefter var vindfällena alltför gamla för granbarkborren som behöver färsk bark. Det var stora skillnader mellan reservaten i andelen utnyttjade vindfällen (från 5 till 89%). Vid Gussjövallsberget sänktes andelen tack vare barkningen men stora arealer med vindfällen förblev ändå obehandlade. Under 2013 och 2014 noterades en del angrepp på stående granskog inom naturreservaten nära ytorna med vindfällen, men antalet döda träd var lågt (från 0 till 114 per reservat). Utanför reservaten kunde inga angrepp med koppling till vindfällen efter Dagmar noteras.

En ny storm i december 2013 (stormen Ivar) i södra Norrland resulterade i nya mängder vindfällen över stora områden, dock ej i de fem naturreservaten som bara påverkades marginellt. I både Medelpad och norra Hälsingland förblev många granvindfällen inte omhändertagna, och granbarkborren hade god förökningsframgång under sommaren 2014. Inför 2015 uppskattade Skogsstyrelsen att nivån granbarkborre i norra Gävleborg var ca nio gånger högre jämfört med 2013. Denna allmänna ökning av granbarkborre i skogslandskapet avspeglades i flera av naturreservaten med förnyade angrepp sommaren 2015. Angreppen underlättades troligen av att naturreservatens granskog var gammal och därmed känslig för insektsangrepp. Främst påverkades Gussjövallsberget, askberget och Boda, men Svartviksberget kom lindrigt undan och Sillerberget påverkades knappt alls.

Inom ett av reservaten (Gussjövallsberget) gjordes en fördjupad insektsinventering. Ungefär 240 skalbaggsarter noterades, varav åtta rödlistade och 18 tidigare rödlistade arter. Ett 30-tal kan betraktas som signalarter för skyddsvärd boreal skog. De är knutna till döda barreller lövträd i olika nedbrytningsstadier, och är därmed mycket gynnade under många år framöver. Detsamma gäller troligen vedinsektsfaunan i övriga fyra reservat. Dessutom främjas lövföryngringen tack vare utglesningen av äldre gran och att brötar med fallna träd hindrar älgens bete av unga lövträd. Därmed kommer flera av naturreservaten, särskilt Gussjövallsberget och Taskberget, att radikalt ändra karaktär från äldre, skuggig granskog till en lövrik och varierad blandskog med mera asp, björk, rönn och sälg.

Kontakt