Galvån - Rösteån, inventering och värdering av kulturmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2017:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
140
Publikationstyp:
Rapport
Galvån - Rösteån, inventering och värdering av kulturmiljöer

Inom Länsstyrelsens vattenförvaltningsområde sker framtagande av åtgärdsförslag för sjöar och vattendrag för att de ska uppnå god ekologisk status. Åtgärdsförslagen kan ibland komma i konflikt med kulturmiljövärden, både sådana som är kända i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS), men även sådana som ännu inte identifierats. För att ta tillvara kulturmiljöintresset i samband med olika ekologiska återställningsarbeten behövs bättre kunskap om vilka kulturmiljövärden som finns i anslutning till sjöar och vattendrag, och hur dessa kulturmiljöer ska värderas. Länsstyrelsen Gävleborg, Enheten för Kulturmiljö och Folkhälsa, önskade därför ta fram ett kulturhistoriskt underlag av Galvån–Rösteån (fig. 1). Diskussionerna ur kulturmiljöhänseende rör vad som hänt med ån ur kulturhistorisk synvinkel och vilka bevarandevärda anläggningar som finns. Länsstyrelsen Gävleborg gav Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB i uppdrag att göra inventeringen och kulturvärdering av de påträfffade lämningarna och kulturmiljöerna (Länsstyrelsen dnr. 436-1909-16). Länsstyrelsen bekostade utredningen.

Kontakt