Förorenade områden i Gävleborgs län - Regionalt program 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Ett förorenat område är en plats där det finns tungmetaller eller andra ämnen i sådana halter eller mängder att de innebär en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara mark, vatten, sediment eller byggnader som förorenats av olika typer av mänsklig aktivitet, allt ifrån historiska utsläpp från större industrier till läckande farmartankar.

Föroreningar kan finnas kvar i vår omgivning lång tid efter att de först hamnar i miljön. Om inget görs kan de långsamt spridas ut i vårt dricksvatten och våra vattendrag eller påverka vår möjlighet att bo i och använda vissa områden. Direktkontakt med
föroreningar eller konsumtion av vatten och mat som innehåller föroreningar kan skada vår hälsa. Föroreningar kan också hota den biologiska mångfalden genom att påverka växter och djurs livsmiljö negativt.

För att kunna skapa en hälsosam miljö till kommande generationer måste vi ta hand om föroreningsskadade områden. Detta arbete sker stegvis, där första steget går ut på att lokalisera var det kan finnas förorenade områden och sista steget innebär att sådana områden åtgärdas. Totalt har 80 000 potentiellt förorenade platser lokaliserats i landet, varav ca 2 500 återfinns i Gävleborgs län. Det återstår mycket arbetet med att undersöka och eventuellt åtgärda dessa områden. Arbetet är både tidskrävande och kostsamt och därför kommer avhjälpandeåtgärder i första hand endast genomföras vid de allvarligast förorenade områdena.

Kontakt