Ett jämställt Gävleborg - Länsstyrelsen Gävleborgs strategi för jämställdhetstintegrering 2018 - 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Ett jämställt Gävleborg - Länsstyrelsen Gävleborgs strategi för jämställdhetstintegrering 2018 - 2020

Regeringens mål med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet handlar bland annat om att synliggöra traditionella normer för kön – vad som har setts – och vad som ses – som att vara en god man eller en god kvinna, manligt eller kvinnligt. Normerna är också förknippade med makt och begränsar både kvinnors och mäns handlingsutrymme och livsvillkor. Den senaste tidens #metoo rörelse har tydliggjort den könsmaktsordning som lever kvar än idag och som överordnar män och underordnar kvinnor. Men maskulinitetsnormer begränsar även män till exempel genom att den man som inte lever upp till idealen riskerar att bestraffas socialt. Tvåkönsnormen och heteronormen är sammanlänkade och innebär att personer som inte identifierar sig som man eller kvinna eller som inte identifierar sig som heterosexuella osynliggörs och riskerar att diskrimineras. Att ifrågasätta och förändra dessa normer och maktrelationer gör att vi bättre kan ta tillvara kvinnors, mäns och ickebinära personers resurser – vilket ger bättre förutsättningar för ökad tillväxt och ett gott liv för alla.

Jämställdhet och jämlikhet är en viktig fråga för Gävleborgs framtid. Att integrera jämställdhet och jämlikhet i arbetet med hållbar utveckling är en framgångsfaktor i det regionala arbetet. Vi vill att Gävleborg ska vara ett attraktivt län att bo och verka i. För att lyckas med det behöver vi alla hjälpas åt, kommuner, företag, myndigheter, organisationer och enskilda.

Länsstrategin är en viktig utgångspunkt för vårt arbete med att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. En förutsättning för att jämställdhetsarbetet ska bli effektivt är att det också konkretiseras handlingsplaner eller annan målstyrd verksamhet och samverkan som gör verklig skillnad i länsinvånarnas liv. Låt oss ta tillvara den kraft som #metoo satt i rullning för att förändra rådande maktordningar och begränsande normer för kön.

Kontakt