Energi- och klimatstrategi för Gävleborgs län 2020-2030

Om publikationen

Löpnummer:
2019:10
Diarienummer:
2678-2019
ISBN/ISSN-nr:
0284:595
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Strategi

Energi- och klimatstrategin för Gävleborgs län tar avstamp i Parisavtalet och de utsläppsminskningar som krävs för att temperaturen inte ska överstiga två grader på global nivå.

Utifrån en utgångspunkt om rättvis, global fördelning av koldioxidutsläpp mellan världens nationer, som finns i Parisavtalet, har Sverige endast ca sex till tolv år kvar av utsläpp på nuvarande nivå. Detta behöver konkretiseras på regional nivå genom att ta fram en regional koldioxidbudget där man räknat mer specifikt på vilken mängd koldioxidekvivalenter som Gävleborg har ”rätt” att släppa ut framöver.

Övergripande mål för denna strategi är därmed:

• I Gävleborg överskrider vi inte den koldioxidbudget som krävs för att nå Parisavtalet och är klimatneutrala till 2035.

• År 2030 ska Gävleborgs energianvändning vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.

I processen att ta fram denna strategi identifierades sju områden som anses särskilt viktiga för att nå ovanstående mål. Dessa var fossilfria och effektiva transporter, hållbar konsumtion, cirkulär och biobaserad industri, samhällsplanering, klimatsmart byggande, förvaltning och renovering av fastigheter, fossilfritt jord- och skogsbruk i en biobaserad ekonomi och förnybar energi.

Kontakt