Arbetet med våld i nära relationer i Gävleborgs län – En bild av läget 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
140
Publikationstyp:
Rapport
Arbetet med våld i nära relationer i Gävleborgs län – En bild av läget 2015

Arbetet mot våld i nära relation är högprioriterat i svensk nationell politisk kontext. Från att ha bedrivits av kvinnojourer och andra ideella verksamheter har det alltmer blivit en angelägenhet även för myndigheterna och alltmer professionaliserats. Länsstyrelserna har sedan ett antal år ett samordnings- och kompetensutvecklingsuppdrag och socialtjänsten ett stort ansvar för att erbjuda insatser.

I praktiken finns dock ett glapp mellan den politiska retoriken och verksamheternas praktik, så också i Gävleborg, inte minst är det svårt för små kommuner att resurssätta arbetet. Det finns dock kommuner som utbildar personal att via screening kartlägga behov och ge stöd till såväl våldsutsatta som våldsutövare och som skapat organisatoriska lösningar för att erbjuda en väg in för de som söker hjälp och stöd. Arbetet har trots den höga nationella prioriteringen dock ofta låg status i regionala och kommunala verksamheter. Den verksamhet som riktar sig till barn som utsatts för våld eller andra övergrepp har oftare hög legitimitet. I Gävleborg finns sedan ett antal år ett Barnahus där förhör med utsatta barn sker under för barnen så bra förutsättningar som möjligt.

En förutsättning för ett bra samlat arbete, som kan erbjuda målgrupperna likvärdigt stöd och hjälp oberoende av var man bor, är en strategisk samordning mellan olika myndigheter såsom
hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen. Här finns, visar denna kartläggning, ett tydligt utvecklingsbehov i Gävleborg. Kartläggningen bör kunna utgöra ett bra underlag för
arbetet med att utveckla regionala strategier och partnerskap i länet för att kunna erbjuda likvärdiga insatser för målgrupperna.

Kontakt