Ängerån - Inventering och värdering av kulturmiljöer 2017 i Färila socken i Hälsingland

Om publikationen

Löpnummer:
2018:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
140
Publikationstyp:
Rapport

Inom Länsstyrelsens vattenförvaltningsområde sker
framtagande av åtgärdsförslag för sjöar och vattendrag
för att de ska uppnå god ekologisk status. Åtgärds-förslagen kan ibland komma i konflikt med kultur-miljövärden, både sådana som är kända i Riksantikvarie-ämbetets fornlämningsregister (FMIS), men även sådana som ännu inte identifierats. För att ta tillvara kulturmiljöintresset i samband med olika ekologiska återställningsarbeten behövs bättre kunskap om vilka kulturmiljövärden som finns i anslutning till sjöar och vattendrag, och hur dessa kulturmiljöer ska värderas. Länsstyrelsen Gävleborg, Enheten för Kulturmiljö och Folkhälsa, önskade därför ta fram ett kulturhistoriskt underlag av Ängerån, delen inom Gävleborgs län

Kontakt