Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
405-4286-17
ISBN/ISSN-nr:
0284-5954
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2017

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna rapport är Länsstyrelsen Gävleborgs redovisning av detta uppdrag. Regeringen gav dessutom i 2017 års regleringsbrev till länsstyrelserna ett uppdrag att för respektive kommun inom länet redovisa och bedöma om de har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som uppfyller kraven i 2 § lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Resultatet av uppdraget redovisas som en del i årets bostadsmarknadsanalys.

Analysunderlag i rapporten är framförallt den bostadsmarknadsenkät som kommunerna årligen svarar på och som sammanställs av Boverket och länsstyrelserna. Syftet med enkäten är att bidra till en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen på bostadsmarknaden samt att spåra trender och tendenser kring den framtida utvecklingen.

Att människor flyttar till Gävleborg är en viktig och avgörande fråga för länets utveckling och tillväxt. Under förra året hade länet en befolkningstillväxt på 2771 personer och samtidigt fortsätter det råda brist på bostäder till både nya och etablerade invånare. Att möta befintliga och framtida behov av bostäder för alla grupper i samhället är en utmaning som
kräver god planering.

Den här rapporten vänder sig till de som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden, såväl till kommuner som privata aktörer. Vår förhoppning är att den ska bidra
till diskussion och att den kan inspirera kommuner till att arbeta med riktlinjer för bostadsförsörjningen och på så vis skapa förutsättningar för att möta dagens och morgondagens bostadsbehov.

Kontakt