2019:2 Flaxnan, Övre och Nedre Tälningsån

Om publikationen

Löpnummer:
2019:2
Diarienummer:
3079-2018
ISBN/ISSN-nr:
0284–5954
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
88
Publikationstyp:
Rapport
Flaxnan,Övre och Nedre Tälningsån omslagsbild

Inom Länsstyrelsen Gävleborgs förvaltningsområde
sker framtagande av åtgärdsförslag för att sjöar och
vattendrag ska uppnå god ekologisk status. Åtgärdsförslagen kan ibland komma i konflikt med kulturmiljövärden, både sådana som är kända i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (FMIS), men även sådana som ännu inte identifierats. För att tillvara kulturmiljöintresset i samband med olika ekologiskaåterställningsarbeten behövs bättre kunskap om vilka kulturmiljövärden som finns i anslutning till sjöar och vattendrag, och hur dessa kulturmiljöer ska värderas.

Länsstyrelsen Gävleborg, enheten för kulturmiljö och folkhälsa, önskade ett kulturhistoriskt underlag för Flaxnan samt Övre och Nedre Tälningsån. Diskussioner ur kulturmiljöhänseende rör vad som hänt med ån ur kulturhistorisk synvinkel och vilka
bevarandevärda anläggningar som finns. Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB gavs i uppdrag att göra inventeringen och kulturvärdering av de påträffade
lämningarna och kulturmiljöerna.

Kontakt