Illustration, kugghjul

ANDT-förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDT-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDT-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och stöd till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDT-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDT-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDT-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Regional information om länets arbete

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna ANDT-arbetet och skapa förutsättningar för att den nationella ANDT-politiken förverkligas i länet. Det finns goda skäl för att prioritera ANDT-arbetet, både ur ett hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande, behandlande och rehabiliterande perspektiv. Genom att arbeta förebyggande med ANDT kan vi uppnå bättre folkhälsa samtidigt som tryggheten kan öka och brottsligheten minska.

Styrgrupp
Styrgrupp för ANDT-arbetet utgörs av Samhällsrådet som är ett samverkans- och samordningsforum för sociala, brottförebyggande och krisberedskapsfrågor i Gävleborg län. Samhällsrådets huvudsakliga ansvarsområden är brottsförebyggande arbete, regional krishantering, flyktingfrågor samt folkhälsa och ANDT-frågor. 

Samhällsrådet består av de högsta cheferna från Länsstyrelsen Gävleborg, Polisområde Gävleborg, Region Gävleborg samt representanter från länets kommuner. Även Migrationsverket deltar i Samhällsrådet möten. och består av:

Nätverks och samordningsgrupper

En strukturerad samverkan kring ANDT-frågorna finns i länet. Förutom olika nätverk i ANDT-frågor finns samverkansstrukturer som har koppling till länets ANDT-arbete så som Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete – NSFG och ANDT-samverkansgrupp vid Högskolan i Gävle.

Regional strategi

I Gävleborgslän har en regional strategi "Strategi för ANDT-arbetet i Gävleborgs län 2017-2021" arbetats fram av en styrgrupp med representanter från Polismyndigheten, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Skatteverket, Tullverket, Länsstyrelsen och företrädare för kommunernas ANDT-samordnare och tillsynshandläggare.

Gävleborgs regionala ANDT-strategi följer samma struktur som den nationella strategin. Under målområden har regionala prioriteringar tagits fram som aktörerna gemensamt ska sträva efter under strategiperioden. De regionala prioriteringarna är kopplade till de nationella insatsområdena. Det nationella målet som rör internationella insatser finns inte med som ett eget mål i den regionala strategin då det i huvudsak handlar om frågor som främst behandlas på nationell nivå. Den regionala strategin innehåller dessutom ett nytt område, spel om pengar, där en lagändring trädde i kraft 1 januari 2018.

Utifrån de regionala prioriteringarna ska en tvåårig handlingsplan arbetas fram av styrgruppen för arbetet. En för åren 2018–2019 och en för åren 2020–2021. Handlingsplanerna ska beskriva aktiviteter, ansvarig aktör och hur man ska följa upp aktiviteten. De ANDT-förebyggande insatserna i handlingsplanen ska baseras på kunskapsbaserade metoder eller bästa beprövad erfarenhet.

Strategi för ANDT-arbetet i Gävleborgs län 2017-2021

Förena Förbättra Förädra - Länsstyrelsenas ANDT-arbetePDF

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-20120: Mål och insatsområdenlänk till annan webbplats

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020länk till annan webbplats

Alkohol- och tobakstillsyn

Tillstånd för servering av alkoholdrycker och tillsyn av serveringsställen ligger hos kommunen. Kommunen ansvarar också för tillsynen av försäljningsställen för tobaksvaror och rökfria miljöer. Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att vi ska göra tillsyn i länets kommuner. Vi ska även biträda kommunerna med information och råd och främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. Det centrala tillsynsansvaret ligger hos Folkhälsomyndigheten.

Vad gör Länsstyrelsen?

Arbetet sker främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, exempelvis genom att anordna utbildningar, vägleda kommunerna i frågor som rör lagstiftning och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer exempelvis folköl, tobak eller elektroniska cigaretter.

Det finns många regler som den som vill sälja alkohol, tobak och elektroniska cigaretter måste följa. Det är i första hand kommunerna som ansvarar för att dessa regler följs.

Länsstyrelsen ger kommunerna råd och stöd i detta arbete och ansvarar för att kontrollera att kommunerna gör det som lagen säger att de ska göra.

Länsstyrelsens uppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

 • ge råd och stöd till kommunerna
 • se till att kommunerna fullgör sin uppgift på ett rättssäkert sätt
 • föra ut den statliga politiken regionalt
 • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohol- och tobakslagens funktion och effekter inom länet
 • systematisera, sammanställa och analysera uppgifter om utvecklingen av konsumtionsmönster i länet

Länsstyrelsen ska också i sin verksamhet fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Råd och stöd till kommunerna

De som arbetar med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter i kommunerna kan få vägledning från oss. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelsen stötta kommunerna i deras tillsynsarbete. Länsstyrelsen samordnar även kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Inom följande områden arbetar vi med vägledning och tillsyn:

 • serveringstillstånd
 • försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
 • inom tobakslagens bestämmelser om rökfria miljöer.

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016-2020

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn mellan åren 2016-2020. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn över landet.

I uppdraget ingår att:

 • Utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala nivån.
 • Medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDT-området i enlighet med En Samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (skr. 2015/16:86)
 • Underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Kontakt