Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

  • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning
  • Yttra sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser
  • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner

Handbok om bostadsförsörjning

Läs mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunernas bostadsförsörjning - handbok på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2018

I lägesbilden från kommunerna har situationen på flera håll gått från förra årets underskott till balans. Kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden liknar alltmer den som var för fyra år sedan. Då som nu gjorde de flesta kommunerna bedömningen att det råder balans i kommunen som helhet och underskott på bostäder i centralorten.

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborgs län 2018länk till annan webbplats

Kontakt