Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

  • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning
  • Yttra sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser
  • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner

Handbok om bostadsförsörjning

Läs mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunernas bostadsförsörjning - handbok på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt