Resurscentra Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg har som ett av fyra pilotlän valts ut för att stimulera och utveckla regionala resurscentra för våld i nära relationer, med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Inom det intensifierade arbetet på området mäns våld mot kvinnor, fick länsstyrelserna i regleringsbrevet den 18 december 2017, i uppdrag att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet. Målgruppen är personer som utsatts för våld av närstående, med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Resurscentra ska också erbjuda stöd till personer som medverkar i brottsutredningar. Resurscentra kan vara en fysisk plats dit personer som utsatts för våld av närstående kan vända sig för att få stöd, råd och vägledning. Regeringen föreslår därtill att resurscentra kan vara en plats för metodutveckling och kunskapsstöd.

Geografisk placering

Genom att i första skedet starta pilotverksamheter i fyra olika län med olika förutsättningar, kan länsstyrelserna gemensamt med övriga aktörer i länen arbeta fram modeller för spridning och erfarenhetsutbyte. Pilotverksamheterna är första ledet i en långsiktig målsättning att resurscentra ska finnas tillgängliga för invånare i alla län, för att nå målet om en jämlik tillgång till stöd och hjälp.

En förstudie har gjorts av Länsstyrelsen Östergötland och utifrån den har fyra pilotlän identifierats:

 • Gävleborgs län
  Medelstort län med väl utvecklade samverkans- och nätverksstrukturer.
 • Kronobergs län
  Litet län med erfarenhet från mobil verksamhet genom Familjefrid Kronoberg.
 • Norrbottens län
  Glesbefolkat och mycket stort län med långa avstånd som saknar Barnahus.
 • Västra Götalands län
  Storstadslän med stora avstånd och existerande verksamheter som utväg Skaraborg och utväg Älvsborg.

Kontakt