Arbetet med Resurscentra Gävleborg 2019-2020

Länsstyrelsen Gävleborg är ett av fyra pilotlän som har uppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala resurscentra. Målgruppen är barn och vuxna 13–26 år som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barn- och tvångsäktenskap, könsstympning samt utsatta för våld av närstående.

Målet med att utveckla regionala resurscentra är att säkerställa tillgången till likvärdigt stöd, hjälp och skydd av god kvalitet för den utsatta målgruppen oavsett plats i landet, stärka stödet till den utsatta målgruppen och att öka kompetensen bland yrkesverksamma. Ett tillkommande mål har blivit att ta fram en resurscentramodell som ger en vägledning till övriga län.

Arbetet med Resurscentra Gävleborg 2018–2020

Som en grund i Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med Resurscentrasatsningen genomfördes under våren 2019 intervjuer i länets tio kommuner, totalt har 50 personer medverkat vid intervjuerna. Intervjupersonerna har företrätt olika yrkesprofessioner och verksamheter. Syftet med intervjuerna var att få en bild av hur de olika aktörerna i kommunerna arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck, och även samla in synpunkter och önskemål kring vad som skulle kunna erbjudas för att bäst matcha de yrkesverksammas och målgruppens behov. Även en enkät har skickats ut under första delen av 2019 som besvarades av 96 yrkesverksamma från främst socialtjänst, skola och polis. 

Under hösten 2019 togs stödmaterial fram med kortfakta kring HRV (Länsstyrelsen tillsammans med Bollnäs kommun). Materialet är en del i att sprida kunskap och vägleda yrkesverksamma med handlingsalternativ. Även en lista över tillgängliga stödfunktioner har arbetats fram vilket började spridas under sen höst 2019. Behovsinventering och stödmaterial finner ni nedan under relaterat material.

HRV- koordinator och operativt team

Under våren 2019 anställdes en regional HRV-Koordinator som resurs för länets aktörer som möter målgruppen, vilket framkom som ett behov i behovsinventeringen.
HRV-koordinatorn utgör navet i det dagliga stödet till yrkesverksamma i Gävleborgs län när det gäller ärendehandledning, planera utbildningsinsatser och för att främja samverkan mellan aktörer som möter målgruppen.

Sedan hösten 2019 finns det ett operativt resursteam som består av flera personer med olika professioner vilka de också är verksamma i (kurator, handläggare, barnmorska, målsägandebiträde/advokat och polis). Det operativa teamets uppdrag handlar om att bidra med kompetenshöjande insatser och bistå med råd och stöd via telefon till andra yrkesverksamma i länet.

HRV- koordinatorn

  • Stärker och utvecklar lokala samverkansplattformar för yrkesverksamma (Polis, socialtjänst, skola, Hälsa- och sjukvård) för att främja långsiktigt och likvärdigt stöd till de utsatta.
  • Bistår med kompetens inom hedersrelaterat förtryck och våld.
  • Ingår i de konsultativa samråden som Barnahus erbjuder från förskola till gymnasiet.
  • Ger råd och stöd till yrkesverksamma i ärenden.
  • För samlad statistik över inkomna förfrågningar och ärenden.
  • Sammankallar det operativa teamet.
  • Planerar och genomför verksamhetsnära utbildningar efter lokala behov tillsammans med kommuner, hälso- & sjukvård, skola med flera.

Operativa teamet

  • Genomför verksamhetsanpassade utbildningar utifrån efterfrågan på lokal nivå (till exempel utbildning till familjehem, utbildning till förskola, utbildning till ideella sektorn, utbildning kring LVU och heder, utbildning att upptäcka riktat till skola mm).
  • Ger råd och stöd till yrkesverksamma i ärenden.

Besök gärna www.våldsfrivardag.se som är en plattform för dig som arbetar med våld i nära relationer i Gävleborgs lä Länk till annan webbplats.n

På våldsfrivardag.se finns stöd även för den som behöver någon att berätta för eller för den som känner oro för någon.

Fördelning av medel

Under 2018 och 2019 fördelades medel för att stimulera olika verksamheter som syftar till att öka kompetens, stärka samverkan, ta fram metoder och nya arbetssätt gällande hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Önskar du får mer info kring detta, kontakta helen.dahlbom@lansstyrelsen.se

Kontakt

Enheten för social hållbarhet