Tingshuset i Gävle

Prunkande gröna träd skymmer de gräddvita byggnaderna.

Trots sitt enhetliga utseende är tingshuset i Gävle ett resultat av flera tillbyggnader. Tingshusets äldsta delar - hörnet närmast kyrkan - utgörs av ett bostadshus av sten från 1875, byggt i två våningar för målaråldermannen Conrad Sjöström. Byggmästaren Erik Ramström har även byggt flera av de andra stora stenhusen som uppfördes efter stadsbranden 1869.

Det Sjöströmska huset byggdes 1880 om till tingslokal efter ritningar av stadsarkitekten E A Hedin. Byggnaden utökades mot ån till sin dubbla bredd för att rymma en tingssal med två våningars takhöjd. Bostadshusets planlösning bevarades dock till största delen. Det nya tingshusets fasader utfördes i en måttfull nyrenässansstil med en tempelgavel över entrén.

1911 krävde verksamheten större ytor och tingshuset byggdes till mot Kaplansgatan i öster, för att bland annat utöka de befintliga arrestlokalerna. Märkligt nog utfördes den nya huvudfasaden som en exakt kopia av den gamla, såsom om fasaden endast flyttats ut ett antal meter. Även denna ombyggnad utfördes efter ritningar av Hedin.

En separat kanslibyggnad av lättbetong uppfördes 1963 efter ritningar av Sten Dalén. De båda husen bands samman av en glasad gång. I samband med dessa arbeten byggdes några av tingssalens fönster för. 1993 flyttade tingsrätten från tingshuset och lokalerna övertogs av Vägverket. I samband med detta restaurerades bland annat tingssalen, som återfick sin ursprungliga färgsättning i ljust brunt och blått.

Bakom det gröna lövverket ser man den gräddvita byggnaden.

Skyddsföreskrifter för Tingshuset i Gävle

Skyddsområdet omfattar fastigheten Väster 32:1 och 32:2, Kvarteriet Notarius.

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Tingshuset får inte rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
  2. Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme eller ursprungliga planlösning. I entréhallen och tingssalen får ingrepp inte göras i äldre fast inredning.
  3. Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten ska utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådan sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
  4. Länsstyrelsen lämnar råd och anvisningar ifråga om underhåll av byggnaden och vården av det kringliggande området.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1993
Typ av bebyggelse: Tingshus
Ägare: Privat