Länsstyrelsens uppdrag från regeringen till följd av covid-19

Länsstyrelsen har hittills fått flera regeringsuppdrag med anledning av coronapandemin. Länsstyrelsen har det regionala områdesansvaret och samarbetar löpande med länets aktörer för att på bästa sätt utföra uppdragen.

Länsstyrelserna har det geografiska områdesansvaret på regional nivå och dessutom en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap. Länsstyrelsen Gävleborg har en aktiv roll i både i det förebyggande och förberedande arbetet i länet och vid hantering av inträffade samhällsstörningar. Landets 21 länsstyrelser har fått flera uppdrag från regeringen med anledning av pandemin.

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst. Uppdraget ska vara klart och redovisat för regeringen senast den 1 september. Länsstyrelsen ska bedöma vilka insatser som kan behövas inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan för hur dessa insatser skulle kunna genomföras. Uppdraget ska ske i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB samt i dialog med SKR. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram en plan inför eventuella nya utbrott av covid-19 på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor. I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länen. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Skåne.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Smittskydd på serveringsställen – Stöd, råd och vägledning

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Den innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. De får även befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19. Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning kring restaurangverksamhet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm.

Smittskydd på serveringsställen

Om lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på riksdagens hemsidalänk till annan webbplats

Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna att utöka kapaciteten för att utföra storskalig provtagning för covid-19. Provtagningarna ska omfatta både en pågående infektion i covid-19 samt antikroppstester.

Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna gällande social problematik och utsatthet. I lägesbilderna ska kommunerna göra bedömningar av eventuella risker för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin. Kommunerna ska även beskriva vidtagna eller planerade åtgärder för att förebygga social problematik och utsatthet. Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län.

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet på regeringens webbsidalänk till annan webbplats

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19. Länets kommuner och Region Gävleborg beställer den skyddsutrustning de behöver genom sina normala kanaler i första hand. Länsstyrelsens roll är att samordna eventuella kvarstående akuta behov. Länsstyrelsen förmedlar akuta behov av material till Socialstyrelsen, som beslutar om eventuell leverans.

Uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att samordna tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19 finns på regeringens hemsidalänk till annan webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen


Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Förordningen kommer finnas tillgänglig på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Tillsyn av den tillfällig covid-19-lagen

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle